процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“ …

                                                                         

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 25.05.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 “Технологична модернизация в предприятието” обявява процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“ с предмет:

„Доставка и монтаж, инсталация, внедряване на ДМА по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Абкант преса – 1 бр.

Обособена позиция 2: Отрезна машина – 1 бр.

Обособена позиция 3: Машина за шлайфане – 1 бр.“

Процедурата е обявена на интернет адрес на Информационната система за Механизма (ИСМ) (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Краен срок за подаване на оферти: 01.06.2023 г.

Документацията за участие може да намерите ТУК